• Español
  • Català
  • English
  • Italiano
  • Français

Programa Intensiu de Grup per a TOC

Pròxim Intensiu Grupal:

25-27 Novembre

Un salt en el teu tractament de TOC.

El Programa Intensiu Grupal és una teràpia de 3 dies (de divendres a diumenge) en la qual treballem de manera grupal els casos individuals dels participants amb l’objectiu de localitzar aquells elements desencadenants que van propiciar el desenvolupament d’un TOC. Això és indispensable per a crear les condicions internes de predisposició al canvi.

Aquest programa està dirigit per Damián Ruiz, director del IPITIA, amb l’assistència de membres de l’equip de psicòlegs del centre i de monitors especialitzats en les activitats de moviment.

En ell, buscarem claus de millora i possibles activitats externes que puguin facilitar la millora del trastorn per a cadascun dels assistents. A més, realitzarem exercicis grupals tant parlats com físics que ajudin a entendre i, d’alguna manera, desbloquejar la part instintiva i d’expressió emocional que, en una majoria d’ocasions, acompanya aquest trastorn.

L’objectiu és sortir de l’intensiu amb una idea clara, a nivell individual, de què ocorre, perquè ocorre i què es pot fer per a anar millorant.

Per als qui ho desitgin, també pot fer-se de manera individual.

Què és el Programa Intensiu de Grup

 

L’Intensiu de Grup consisteix de 3 dies (de divendres a diumenge), en els quals el principal objectiu és el treball de desbloqueig del sistema nerviós, atrapat en el pensament reiterat, en la realització de rituals mentals o físics i en l’ansietat. Resumint, en la por. En aquesta fase de desbloqueig, els pacients se submergeixen de manera intensiva en un programa que explora i activa tots els àmbits de la personalitat humana, tant mentals com corporals.

Els psicòlegs del IPITIA i una sèrie de professionals especialistes en diferents àrees, guien als pacients cap a l’activació dels elements reprimits del sistema nerviós, el desbloqueig del qual suposa la base per a aconseguir les futures millores quant a reducció dels símptomes obsessius.

Una combinació d’elements Analítics i Experiencials conflueixen de manera intensiva en la creació d’una experiència terapèutica imprescindible per a integrar els canvis necessaris a la reducció de l’ansietat.

Fonaments teòrics de l’Intensiu Individual

El mètode de IPITIA és una metodologia Analític-Experiencial perquè comença amb una profunda exploració analítica de les causes del problema. A partir d’aquí, psicòleg i pacient generen una sèrie de respostes basades en l’experiència real que permeten desbloquejar el sistema nerviós de la persona, entrenant-lo per a afrontar una vida sense simptomatologia.

La psicologia Analítica de Carl Gustav Jung i l’Etologia (estudi del comportament animal) conformen els nostres principals referents en la fase d’anàlisi i d’intervenció ja que representen els fonaments teòrics i la base de l’eficàcia de la nostra metodologia. Encara així, integrem també elements de la Psicosociobiología de Theodore Millon , de l’Anàlisi Bioenergètica d’Alexander Lowen i d’altres referents.

Normalment els diferents corrents psicològics proposen una determinada visió de l’ésser humà, i sota aquest prisma, tracten tot tipus de trastorn. La nostra metodologia segueix el procés invers: a partir de l’exigència de trobar la millor resposta al TOC, aprofitem els elements més eficaços de cada corrent en el moment més adequat del tractament. Es tracta per tant d’una proposta Integradora basada en el tractament específic dels trastorns d’Ansietat.

Durant els 5 dies del tractament intensiu, els psicòlegs de Ipitia dirigeixen al pacient a través d’una profunda exploració, tant narrativa com simbòlica, de la seva vida i dels factors que van determinar el desenvolupament i el manteniment del TOC. S’alternarà amb exercicis pràctics, físics i simbòlics; i amb la superació de reptes i experiències reals que permetin el desbloqueig d’aquests factors.

Anàlisi i Experiència es compaginen contínuament en el programa intensiu amb la finalitat de reduir l’ansietat responsable d’obsessions i compulsions i d’individualitzar i començar a desbloquejar aquells elements de la vida del pacient que mantenen el problema.

Por qué Grupal

La Teràpia Intensiva Grupal és una modalitat terapèutica que pot, en un nombre elevat de casos, representar una eina fonamental i a vegades indispensable en el procés de reducció de l’ansietat responsable d’obsessions i compulsions.

En un context grupal es mouen elements completament diferents respecte a un context dual, i fins i tot s’activen aspectes neurobiològics impossibles de treballar de manera directa en una teràpia individual.

En Ipitia treballem des de sempre amb la idea d’una Teràpia Immersiva, que abasti tots els aspectes de l’ésser humà, amb l’objectiu de retornar a la persona a la vida. I no hi ha vida si no hi ha contacte i intercanvi amb les altres persones.

Com va dir Aristòtil, l’ésser humà és un “animal social”: si no ajudem les persones a desembolicar-se amb naturalitat en entorns socials, alguns elements de la seva psique es poden quedar ancorats en la por, impedint a la persona connectar amb molts aspectes de la seva naturalesa primària; i així acabar vivint una vida pensada (obsessions, compulsions, dubtes constants).

La importància del Grup en la fase de Desbloqueig del Sistema Nerviós

Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’aspecte social del trastorn obsessiu té una importància fonamental en el seu desenvolupament, en el seu manteniment i, per tant, en la seva possible superació. Concretament, detallarem alguns dels elements que fan que la Teràpia Grupal pugui incidir de manera determinant en el progrés del pacient i en la progressiva reducció dels símptomes obsessius.

Obsessions diferents, personalitats similars. Si bé som molt conscients que cada cas és diferent i cada història és única, gràcies a les nostres recerques i la nostra experiència clínica hem pogut aïllar factors de personalitat i esdeveniments vitals que recorren amb molta freqüència en persones que han desenvolupat un trastorn obsessiu. Durant la teràpia grupal els participants s’adonen que, malgrat tenir obsessions completament diferents a les d’altres pacients, comparteixen trets de personalitat, pors vitals, concepció del risc, històries familiars. D’aquesta manera, el símptoma perd importància, mentre l’adquireixen aquests elements, que són els que cal treballar i desbloquejar de veritat per a començar a superar un trastorn obsessiu. La metodologia de Ipitia no es basa a treballar el símptoma, sinó les seves causes; i en la teràpia grupal es fa evident el per què.

La mirada dels altres. La gran majoria de pacients amb trastorn obsessiu senten preocupació per el “què diran” o “què pensaran” els altres. Tendeixen així a reprimir comportaments, pensaments o desitjos en funció d’allò que creuen que els altres esperen d’ells. És com si la mirada dels altres s’instal·lés en la seva consciència i tingués el poder de condicionar-los des de dins. Treballar en grup en un ambient segur sota la supervisió d’un psicòleg amb experiència proporciona la possibilitat d’incidir directament sobre aquest mecanisme disfuncional. Adquirir major llibertat respecte a la “mirada dels altres” és un dels objectius de l’Intensiu Grupal.

Normes socials i Super Jo. En el moment del seu naixement, el nen/a no té consciència del món exterior, només respon als seus impulsos interns bàsics. Amb els anys i el contacte amb els pares primer i després amb el món extern, es va formant una idea d’allò que “està bé” i allò que “està malament”, d’allò que cal dir i allò que no; en definitiva, del que són les normes socials. Tot aquest conjunt de creences i normes ha estat denominat per alguns psicòlegs “Super Jo”. A causa dels esdeveniments vitals, el Super Jo dels pacients amb trastorn obsessiu tendeix a ser molt estricte, castigador i limitant, de manera que la part més instintiva/pulsional es va perdent en excés amb el temps. Treballar en grup permet flexibilitzar aquest sistema de creences, redefinint el concepte de llibertat i transgressió en un ambient social, reduint així l’ansietat responsable d’obsessions i compulsions.

La Solitud del TOC. Moltes persones que pateixen un trastorn obsessiu l’han viscut amb una extrema solitud al llarg dels anys. A vegades les pors són “inconfessables”, creen vergonya i fan sentir febles. Molts dels nostres pacients no se senten compresos per ningú i acaben amagant a tots tant la malaltia com els estats d’ànim associats. La Teràpia Grupal permet alleujar aquest sofriment, ja que és possible trobar-se amb persones amb històries semblants que estan lluitant per a superar el problema, entendre que el que els ocorre no és “rar” i sentir que hi ha solucions. Trobar-se amb una persona que està més endarrerida en el camí terapèutic i proporcionar-li suport durant la teràpia permet aconseguir la consciència dels progressos obtinguts; i trobar-se amb una persona que està més avançada permet veure que hi ha esperança. Aquesta trobada és necessària i positiva en qualsevol cas i és un dels objectius de la teràpia grupal.

Xarxa de suport. Els pacients que pateixen un trastorn obsessiu moltes vegades se senten solos en general, no sols respecte a la problemàtica obsessiva. Si bé no és obligatori, la teràpia grupal proporciona la possibilitat de generar una xarxa de suport que en molts moments pot ser extremadament útil a l’hora de generar idees, nous hàbits i obertura a nous ambients socials.

Mirall social. Les persones que ens envolten en les nostres vides diàries tendeixen a tenir una idea estable de nosaltres. Igual que és difícil canviar, és difícil també que els altres vegin i acceptin els nostres canvis. Aquesta manera de “encasellar” a les persones és una tendència natural de qualsevol entorn, però també una tendència que dificulta el canvi i el treure a la llum parteixes de la personalitat que és necessari alliberar per a superar el TOC. La teràpia grupal proporciona la possibilitat d’un nou “mirall social”, en el qual construir-se d’una forma diferent, més lliure, més connectada amb l’essència, i despullada dels prejudicis de l’entorn al qual el pacient està acostumat, per a poder-lo fer, més endavant, en qualsevol moment de la seva vida.

Un pont entre la Teràpia Individual i la vida real. Un dels objectius de qualsevol Teràpia Individual és que el pacient desenvolupi la capacitat de transferir els seus aprenentatges a la seva vida diària, amb la conseqüent creació d’un estil de vida diferent. A vegades el salt entre la teràpia individual i “la vida real” és complicat i fa por. Un grup terapèutic representa simbòlicament una petita porció del món que hi ha allí fora, que és el que el pacient vol i ha d’aprendre a viure sense por si vol reduir l’ansietat que subjeu a les obsessions. Per aquesta raó, la Teràpia Grupal com l’entenem en Ipitia constitueix un pont entre el que el pacient treballa individualment amb el seu psicòleg i la seva vida fora de la Teràpia, ja que es treballen de manera simbòlica tots els elements de la vida real, representats pels altres participants; i és per això que suggerim la participació en aquest programa.

Com serà el Programa Intensiu Grupal

 

Els psicòlegs del IPITIA i professionals experts de diferents disciplines col·laboren sota la supervisió de l’equip directiu per a proporcionar una experiència immersiva de desbloqueig, experiència i anàlisi. Per tant, encara que la flexibilitat del Programa Intensiu és un element fonamental de la seva eficàcia, existeixen elements conceptuals que constitueixen l’estructura d’aquest, i que, malgrat poder variar en contingut, moment i durada, sempre són presents:

Anàlisi i diagnòstic de factors causants i de manteniment. El treball analític i diagnòstic és fonamental per a conèixer en profunditat les àrees deficitàries, l’activació i el desenvolupament de les quals proporcionaran una reducció dels conflictes interns culpables de l’ansietat. En cada dia del Programa Intensiu hi ha hores dedicades a l’exploració i anàlisi d’aquestes àrees: la raó és que constantment, arran de la intensitat dels exercicis i l’activació pulsional que proposem diàriament, sorgeixen nous elements que necessiten ser processats. El grup proporciona la possibilitat d’entendre de manera experiencial que, independentment de les diferències individuals en la simptomatologia obsessiva, els factors causants resideixen en elements de personalitat reprimits comunes a tots els participants.

Objetivos y resultados de la terapia TOC

Activació Simbòlica. Aquesta eina representa i entrena la connexió entre la vida interna (emocions, creences) i externa (conductes, actituds). Durant les hores d’activació simbòlica, sota la direcció de Damián Ruíz, els pacients s’enfronten a les seves pors d’una forma innovadora, contundent i eficaç. El seu objectiu és el d’ampliar l’espai psíquic del pacient, i treballar els elements reprimits a través de representacions simbòliques dels traumes, dels elements reprimits i de la seva superació.

Activació Instintiva. Una de les emocions més sovint reprimides i menys expressades en pacients amb TOC és la ràbia, o, més ben dit, la pulsió agressiva. La pulsió agressiva refereix a la capacitat de lluitar per a allò que desitgem, d’expressar opinions dissonants, de dir que no. No és una metàfora, és una realitat biològica: la repressió d’aquests elements és responsable de neurosi que es poden tornar obsessives. Però això es pot entrenar. 

Activació Emocional. Una de les característiques que solen presentar les persones que pateixen un TOC és l’escassa capacitat per a expressar allò que senten. Normalment les emocions negatives, els pensaments transgressors, la lleugeresa i fins i tot la felicitat es poden tornar ansietat. A través de tècniques derivades del teatre i del psicodrama, un professional del sector guiarà als pacients a través de representacions de tot allò que no han pogut o sabut expressar fins ara, amb l’objectiu d’activar aquestes dimensions i usar-les en un segon moment en les seves vides.

Activació Corporal. És molt poc freqüent que els pacients que pateixen un TOC tinguin una relació fluida amb el seu cos. La rigidesa s’acaba tornant un element no sols mental, sinó també corporal. Tant a nivell de judici sobre un mateix com de falta de llibertat de moviment. Amb tècniques derivades de la dansa, dansa africana i del moviment lliure, un professional especialitzat ajudarà els pacients a sentir el cos i expressar els seus moviments. No es tracta de ballar, es tracta de sentir i acompanyar el moviment des de l’instint primari, sense que la ment obstrueixi aquest procés, que és el que en molts casos el sistema nerviós d’una persona amb TOC no permet.

Una progressiva recuperació de l’Instint

 

Les eines terapèutiques esmentades varien en contingut i moment del Programa Intensiu Individual, però estan específicament pensades per a preparar progressivament a la persona per a recuperar l’activació biològica adaptativa (Instint) absent o deficitària en aquells que pateixen un TOC. Acompanyem als pacients des del més profund de si mateixos fins a la vida real, creant un camí enfocat als reptes del present i del futur i no a la malaltia.

Usant una metàfora extreta del llibre de Damián Ruíz (Liberar al mono, rescatar a la princesa), és com acollir un animal ferit, explorar el que li passa (Anàlisi), i entrenar-ho (Activació) per a després retornar-ho al seu hàbitat natural, abans acompanyat (Teràpia Individual), i posteriorment, una vegada recuperat el seu instint, solo (Planificació d’objectius). Això és el que anomenem enfocament Etològic. I no sorprengui o ofengui la metàfora: compartim un 98,5% del nostre ADN amb els micos.

R

Eficàcia

Força

Personalització

Reserva la teva plaça

FEIX EL TEU PAGAMENT EN LÍNIA

Ja pots pagar la teva sessió de teràpia per avança de manera ràpida, fàcil i segura utilitzant la teva targeta, gràcies al sistema Stripe.

360€

CONTACTA AMB NOSALTRES

(+34) 935 282 353

(+34) 637 669 160

o escriu-nos amb el teu número de telèfon i quan vols parlar i et trucarem nosaltres, sense cap cost per a tu

© Copyright 2020 | IPITIA | Institut Psicològic Internacional | www.ipitia.com | Adaptación web 2XI media
Protección de Datos | Aviso Legal | Enlaces de interés | Uso de Cookies | Trabaja con nosotros